1 2 3 4 5 6
Депозитарий,«Кашкадарё ВАКТ» МЧЖ томонидан курсатиладиган хизматлар турлари,
Депозитар хизматлар
1Мижозларга, Депо хисоб-ракамини очиш ва ушбу хисоб-раками буйича депозитар,
операцияларни амалга ошириш;
2Мижозга,тегишли булган кимматли когозларнинг хисобини юритиш (ушбу кимматли,
когозларга нисбатан мижознинг хукукларини хисобини юритиш);
3Хисобдаги,кимматли когозларга нисбатан Мижознинг хукукларини тасдиклаш;
4Биржа ва биржадан ташкари савдолар натижаси буйича
Мижозларнинг хисобларига
кимматли когозларни етказиш.
Брокерлик хизматлари
1Мижознинг топширигига мувофик кимматли когозларни
сотиш ёки сотиб олиш
операцияларини амалга ошириш;
2Кимматли,когозларни фонд биржада сотиш ва сотиб олиш тартиби буйича
маслахатлар,бериш.
Инвестиция маслахатчиси хизматлари
1Акцияларнинг,чикарилуви ва жойлаштириш буйича консалтинг хизматларини курсатиш;
2Кимматли,когозлар бозорида хисоботларни тайёрлашда маслахатлар бериш.
Инвестиция активларини ишончли бошкарувчиси хизматлари
1Давлат,ва нодавлат инвестиция активларини ишончли бошкариш;