1 2 3 4 5 6
Депозитарий «Кашкадарё ВАКТ» МЧЖ,
таъсисчиларининг 2014 - йил, 31-январ,
№ -1 сонли умумий йигилиш карори билан,
тасдикланган,__________________s
Депозитарий «Кашкадарё ВАКТ» МЧЖ томонидан кимматли когозлар бозорида
курсатилаётган хизматларнинг амалдаги таърифлари
т/рХизматлар турлариУлчови,бирлигиСуммаси
1Кимматли когозларнинг
эгалик хукукининг
хисобини олиб бориш
(учет прав)
Хисобини олиб
борилаётган суммадан
бир кун учун
0,005% фоиздан – 0,1%
фоизгача
2Депо хисобини очиш,А)
Юридик шахслар учун,Б)
Жисмоний шахслар учун
Бир депо хисобини
очиш учун
Энг кам иш хакининг
бир баравари
Энг кам иш хакининг
10% фоизи
3Акцияларни савдога
чикариш
Битим суммасидан0,5%дан – 5,0%, фоизигача
4Барча турдаги кимматли
когозларнинг депозитарийдаги,
ички узгартиришлар
Бир узгартириш,(перевод)
учун
Узгартириш суммасидан 2,0% фоизи
5Биржадан ташкари,
битимларини
руйхатга олиш
Битим суммасидан1,0%,фоизигача
6Акциядорлар руйхатини
бериш
Бир донасиЭнг кам иш хакининг икки баравари
7Эмитентнинг кимматли
харакатидан тарихий
кучирма бериш
Бир донасиЭнг кам иш хакининг бир баравари
8Акциянинг бланка турдаги,
гувохномасини бериш
Бир донасиЭнг кам иш хакининг 1,0 фоизи
9Кимматли когозни залокга
куйиш
Бир узгартиш (операция)Залокга куйилган суммадан 1,0 фоиз
10Бошка хизматларМижоз,биланКелишилган холда
Тузувчи,бош,хисобчи: Ш.Полвонова